JUSTIFICACIÓ CURRICULAR DEL JOC COOPERATIU A L’ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA

Decret 72/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 92 EXT, de 2 de juliol)

Article 4. Objectius

Principal
o) Valorar la higiene i la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport com a mitjans per afavorir el desenvolupament personal i social.

Secundaris
b) Desenvolupar una actitud responsable i solidària que afavoreixi un clima propici per a la llibertat personal, l’aprenentatge i la convivència.
d) Adquirir habilitats per a la prevenció i la resolució pacífica de conflictes, que li permetin actuar amb autonomia en l’àmbit familiar i domèstic, així com en els grups socials amb els quals es relaciona.
q) Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les relacions amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes.

Article 9. Competències bàsiques
1. S’entén per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers.
3. Les competències bàsiques que l’alumnat ha de treballar per assolir uns nivells adients al final d’aquesta etapa són:

    e) Competència social i ciutadana
    f) Competència cultural i artística
    h) Autonomia i iniciativa personal

EDUCACIÓ FÍSICA

Cinc blocs de contingut:
“El cos, la imatge i la percepció”, “Habilitats motrius”, “Activitats físiques artístiques i expressives”, “Activitat física i salut”, “Jocs i activitats esportives”

Objectius:
4. Adquirir, elegir i aplicar principis i regles per resoldre problemes motors i actuar de manera eficaç i autònoma, desenvolupant la iniciativa individual i l’hàbit de treball en equip en la pràctica d’activitats físiques, esportives i artísticoexpressives.
7. Desenvolupar actituds de tolerància i respecte i acceptar les possibilitats i les limitacions dels altres i d’un mateix
10. Respectar i acceptar les normes del joc.

Criteris d’avaluació:

3. Realitzar llançaments, recepcions i altres habilitats que impliquin maneig d’objectes, amb coordinació dels segments corporals i situant el cos de forma apropiada.
5. Participar i gaudir de jocs ajustant la seva actuació, tant referent a aspectes motors com a aspectes de relació amb els companys.

Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 92 EXT, de 2 de juliol)

Article 4. Objectius

Principal
o) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits de cura i salut corporals, i incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat.

Secundaris
a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg per tal d’afermar els drets humans com a valors comuns d’una societat plural i preparar-se per a l’exercici d’una ciutadania democràtica.
c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre dones i homes.
d) Reforçar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes.

Article 10. Competències bàsiques
3. Les competències bàsiques que l’alumnat ha de treballar per assolir uns nivells adients al final d’aquesta etapa són:

   e) Competència social i ciutadana
   f) Competència cultural i artística


EDUCACIÓ FÍSICA

Objectius:
1. Participar, amb independència del nivell d’habilitat assolit, en jocs i esports (convencionals, recreatius i populars), col•laborar en la seva organització i desenvolupament, valorar-ne els aspectes de relació que fomenten i mostrar habilitats i actituds socials de tolerància i d’esportivitat per damunt de la recerca desmesurada del rendiment.
11. Mostrar habilitats i actituds socials de respecte, treball en equip i esportivitat en la participació en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències culturals, socials i d’habilitat.

Quatre blocs de continguts:
Condició física i salut, Jocs i esports. Qualitats motrius personals, Expressió corporal, Activitats en el medi natural.

Criteris d’avaluació 1r curs ESO
7. Mostrar actituds de cooperació, tolerància i esportivitat en la pràctica d’activitats fisicoesportives, així com respecte a la utilització de material i instal•lacions.
10. Mostrar actituds de respecte i valoració davant les realitzacions dels
altres.

EL JOC COOPERATIU

FONAMENTS TEÒRICS
COOPERACIÓ.-
Existeixen definicions variades en referència al joc i les activitats cooperatives:

Joc cooperatiu.-
Activitat lúdica a on existeix una relació directe entre els objectius i les possibilitats d’èxit de les diferents persones, de tal manera que cada un assoleix la meta del joc si aquesta també és assolida per la resta dels participants. (Johnson 1981)

Treball cooperatiu.-
Significa actuar conjuntament amb altres per aconseguir un mateix fi, cosa que implica una sèrie de característiques com són (Maté 1996):

• Que l’organització de la feina es realitzi en petits grups.
• Que la consecució dels objectius individuals estiguin directament relacionats amb la consecució dels objectius de grup.
• Que l’obtenció de compensacions i avaluació es realitzi segons els resultats del treball en grup.

Jocs motrius cooperatius.-
La tipologia d’aquests jocs deixa de costat la competició. L’interés no resideix en guanyar o perdre, sinó en una participació que requereix que els jugadors combinin els seus diferents nivells d’habilitats i destreses motrius per arribar a un objectiu comú. És mitjançant la incorporació i integració activa de totes les persones que se demostra el grau de competència assolit pel grup. (Jaume Bantulat 1998)

Desafiaments físics cooperatius.-
Activitats físiques cooperatives d’objectiu quantificable, plantejades en forma de repte col•lectiu, a on el grup ha de resoldre un determinat problema de solució múltiple, adaptant les accions a les característiques individuals de tots i cada un dels participants. (Velàzquez 2003)

COOPERAR A L’EDUCACIÓ FÍSICA.-
Dins l’educació física, la cooperació recull un conjunt d’activitats i jocs, així com un ampli ventall de mètodes d’aprenentatge que tenen com a perfil comú l’interacció dirigida a una meta comú.

Però la cooperació és molt més. A nivell de relació implica:

• Respecte a la individualitat, a la identitat personal i l’autonomia.
• Ruptura amb l’individualisme.
• Confiança amb les relacions interpersonals.
• Disposició per compartir les capacitats pròpies al llarg del procés.
• Ús del diàleg com forma d’encontre.
• Superació de l’egocentrisme.
• Enriquiment de la perspectiva pròpia amb l’aportació dels altres.
• Responsabilitat en les relacions grupals.
• Tolerància.

JUGAR COOPERANT.-
A l’hora de seleccionar les activitats d’ensenyament – aprenentatge, trobam moltes alternatives, d’entre elles el joc ha anat rebent una atenció creixent ja que es portador de moltes propietats desitjables:

• És una activitat que freqüentment resulta motivant.
• Ofereix un marc contextualitzador de l’activitat motriu.
• Fa posible un alt grau d’interacció entre els alumnes.
• Proporciona situacions motrius de naturaleza variada.
• Crea les condicions necessaries per a que els alumnes crein procesos de reserca de solucions.
• Pot ser font d’aprenentatges significatius…

 EL JOC COOPERATIU A L’EDUCACIÓ FÍSICA.

MÈTODES COOPERATIUS
QUÈ ENTENEM PER MÈTODES COOPERATIUS:
Quan parlam de aprenentatge cooperatiu feim referència a un conjunt de mètodes d’organització de tasques en el que els alumnes participen de forma interdepenent i coordinada, realitzant activitats de caràcter educatiu, habitualment planificades i proposades pel mestre. En tots aquets mètodes els alumnes treballen per aprendre i són corresponsables dels aprenentatges dels seus companys.
Sota el concepte d’aprenentatge cooperatiu s’agrupen un conjunt ampli i heterogeni de mètodes.
N’hi ha d’aplicables a parelles, a petit grup i al grup classe.
Els diferents mètodes propicien formes de cooperació diferents: feedback de forma recíproca, intercanvis comunicatius, asumir rols complementaris, crear en grup…

MÈTODE GRUP APORTACIONS MÉS RELLEVANTS

ENSENYAMENT RECIPROC 
parelles Comunicació: intercanvi de feedback.
Participació en l’aprenentatge del company.
Ajuda recíproca.
Responsabilitat sobre les relacions grupals.
Vinculació de l’activitat motrii amb l’aprenentatge afectiu i social.
Major implicació cognitiva en l’aprenentatge

APRENENTATGE EN EQUIPS COOPERATIUS 
Petit grup
Comunicació: intercanvi de feedback.
Participació en el proces d’aprenentatge dels companys.
Relacions d’ajuda dins el grup.
Responsabilitat sobre les relacions grupals.
Coordinació d’accions motrius en funció de l’activitat.
Vinculació de l’activitat motriu amb l’aprenentatge afectiu i social.
Major implicació cognitiva en l’aprenentatge

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES EN PETIT GRUP
Petit grup Comunicació: intercanvi de idees.
Indagació i recerca col•lectiva de solucions.
Responsabilitat sobre les relacions grupals.
Coordinació d’accions motrius en funció de l’activitat i/o el problema plantejat.
Vinculació de l’activitat motriu amb l’aprenentatge afectiu i social.

PROJECTES COOPERATIUS 
Gran grup (posibili-tat de distribuir tasques en petits grups) 
Comunicació: intercanvi de idees i d’informació
Negociació, debat i recerca col•lectiva d’alternetives.
Creació grupal.
Responsabilitat sobre les relacions grupals.
Coordinació d’accions motrius en funció de l’activitat i/o el problema plantejat
Vinculació de l’activitat motriu amb l’aprenentatge afectiu i social.